Astrologos

Sytuacja na niebie w roku 2024

Rozpoczynający się rok będzie kontynuacją poprzedniego.

Nie będzie to w mojej opinii przełomowy czas, gdy pojawiają się nowe jakości, sytuacje po których świat już nie jest taki, jak był wcześniej – z jednym jednakże wyjątkiem i to nie byle jakim! W roku 2024 Pluton na dobre opuści znak Koziorożca, co może przynieść pod koniec tego roku duże przetasowania w głębokich strukturach naszej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej, które mogą jeszcze nie być widoczne dla nas wszystkich, jednak ziarno zostaje już zasiane i jest to tylko kwestia czasu kiedy ujawni swój plon. Do Plutona powrócę jednak pod koniec tej prognozy, skupiając się wcześniej na trochej mniejszej wagi sytuacjach na niebie.

Obecny rok nie będzie obfitował w przełomowe ingresy planet, ani też nie znajdziemy w nim jakichś spektakularnych figur, układów czy koniunkcji planet społecznych, czy pokoleniowych. Co nie znaczy, że ten rok nie będzie rokiem przynoszącym zmiany. Otaczający nas świat nie uwzględnia zupełnie naszego rocznego, 12 miesięcznego cyklu – podziału, któremu tak bardzo podporządkowaliśmy swoje życie. Kosmiczne cykle – często liczone w setkach lat – przenikają się, znoszą się i wzmacniają nie patrząc na nasz ludzki, mikro-podział świata na lata. Tak więc zasadniczo, obecny 2024 rok jest raczej kontynuacją wcześniejszych trendów, niż czasem ich tworzenia.

W 2024 Merkury wykona trzy retrogradację: 1-15 kwietnia w Baranie, 4-28 sierpnia we Lwie i od 25 listopada do 15 grudnia w Strzelcu.

Jak więc możemy zauważyć, będą to tym razem retrogradacje w znakach ognistych, tworząc Wielki Trygon Ognia. Merkury jako planeta odpowiedzialna za system operacyjny naszego umysłu, komunikację, handel i informacje, jest bardzo ważny w naszej zglobalizowanej cywilizacji. Retrogradacje w znakach ognistych skutkują obniżoną ekspresją i ekstrawertycznością na rzecz skłonności do rewizji, renegocjacji, wycofania, czy powtórek. Osoby urodzone w tych znakach lub też mające je silnie obsadzone planetami osobistymi, będą doświadczały bardziej niż inne spowolnień, większej podatności na nieporozumienia, konflikty, ale i zwiększonej introspekcji czy uważności.

2024 będzie rokiem kontynuacji w kwestii zaćmień.

Od 2023 zaćmienia występują na osi Baran – Waga, gdzie obecnie znajdują się węzły księżycowe. Tak tez będzie w obecnym, jak i w przyszłym roku. 25 marca nastąpi zaćmienie Księżyca w Wadze, zaś po dwóch tygodniach – 8 kwietnia podczas nowiu w Baranie nastąpi zaćmienie Słońca. Zaćmienie to jednak nie będzie widoczne w Polsce. Pół roku później 18 września Księżyc będzie przesłonięty Ziemią i nastąpi jego zaćmienie w Rybach. Dwa tygodnie później – 2 października nastąpi zaćmienie Słońca w Wadze.

Wystąpienie zaćmień na osi Barana-Wagi, wskazuje iż centralnym punktem, tematem, wokół którego następują te zaćmienia, jest polaryzacja pomiędzy obszarem indywidualizmu, potrzeb zaspokajania swojego ja, niezależności i miłości własnej, a potrzebą relacji i miłości do innych. Zaćmienia na tej osi wskazują, iż tematy ślubów, rozwodów, separacji, wchodzenia i wychodzenia z wszelakich form relacji, będą dominowały w świadomości osób, które mają jakieś ważne elementy horoskopu urodzeniowego na tej osi, jak i osi: Rak – Koziorożec poprzez kwadratury. Zaćmienia w tym obszarze w kontekście sytuacji międzynarodowej, szczególnie na obszarze obu Ameryk – bo tam będą one najsilniejsze – mogą wskazywać tak na zaognienie polaryzacji społecznej (Baran), jak i na próbach poszukiwania sprawiedliwości i kompromisów (Waga).

20 kwietnia Jowisz znajdzie się w koniunkcji z Uranem w znaku Byka.

Spotkanie tych planet dokonuje się co 14 lat. Ostatni raz Uran z Jowiszem spotkały się w ziemskim znaku Byka w 1941r., a wcześniej między innymi w 1858r. Spotkają się dwie planety reprezentujące męską energię, z tym że Uran wnosi tu wodnikowy żywioł powietrza, zaś Jowisz ogień żywiołu Strzelca. Przestrzeń fazy Byka jest mocno związana z dobrami materialnymi, pieniędzmi, generalnie z zasobami i poczuciem bezpieczeństwa. Tranzytujący Jowisz – planeta obfitości, entuzjazmu, poszerzania i pomnażania, spotykając się z Uranem – nieujarzmioną i nieobliczalną planetą ekscentryków, geniuszy, wolności, buntu i przełomów, przyniesie nam zachwianie twardych, stabilnych podstaw bytu Byka. Uran wstrząśnie, a Jowisz poszerzy ten impuls, co może spowodować jeśli nie perturbacje, to jakieś nietypowe, trudne do przewidzenia zakłócenia w sferze finansów światowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, a jeśli ktoś ma w tym obszarze w swym horoskopie indywidualnym jakieś planety osobiste, również w wymiarze indywidualnym.

Bardzo trudno określić w jaki sposób Uran się zamanifestuje. Jest on niczym błyskawica na niebie i nikt nie jest w stanie określić gdzie i jak się wyładuje. Czy będzie to czarny łabędź na rynkach finansowych, epokowe odkrycie naukowe, trzęsienie ziemi, impuls EMP, czy jakieś inne zakłócenie związane z energią elektryczną – tak bardzo związaną z Uranem, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. W roku 1941 miała miejsce koniunkcja Jowisza z Uranem w znaku Byka , gdy czerwcowa Operacja Barbarossa przyniosła eskalację wojny na Związek Radziecki. Trudno jednoznacznie orzec, czy koniunkcja Urana z Jowiszem miała tu kluczowe znaczenie. Jednak połączenie nieobliczalnego i zaskakującego Urana z ekspansywnym Jowiszem mogło przynieść nieoczekiwane przez ZSRR uderzenie Niemiec, poszerzając konflikt wojenny.

Cofając się do kolejnej koniunkcji, w roku 1885 widzimy powstanie nowych uranicznych technologii takich, jak telegraf, który w tamtych czasach był przełomem na miarę współczesnego Internetu. 8 sierpnia 1858 roku wysłany został pierwszy telegram z Europy do Stanów Zjednoczonych. Jowisz i Uran były wtedy już, co prawda w znaku komunikacji i informacji – Bliźniąt, jednakże samo położenie w znaku nie jest tak bardzo kluczowe, jak samo połączenie jakości planet. Tak czy inaczej w wydarzeniu tym mocno widzimy połączenie uranicznej innowacji z jowiszową potrzebą ekspansji.

Również w roku 1858 Karol Darwin i Wallace zaprezentowali jednocześnie swoje tezy dotyczące teorii ewolucji. Spojrzenie na otaczający świat w sposób materialistyczny, nieuwzględniający pierwiastka boskiego był ogromnym wyłomem w świadomości zbiorowej ludzkości i mógł się on odbyć chyba tylko podczas tranzytu trangresywnego Urana do związanego z religią i filozofią Jowisza.

Pod koniec maja nastąpi ingres Jowisza do znaku Bliźniąt.

Będzie on znajdował się w tym znaku do połowy 2025 roku. Planeta wkraczając w tę merkuriańską przestrzeń spotęguję procesy na polu komunikacji, handlu czy wymiany informacji. Może to przynieść jakieś innowacje na polu mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji, czy innych form przekazu. Punkt ciężkości działania Jowisza przeniesie się z materii na informację, co zapewne doprowadzi do gwałtownego rozwoju Internetu, nowych portali informacyjnych, przyniesie nowe sytuacje na polu motoryzacji, handlu i mediów.

W drugiej połowie roku Jowisz będący już w Bliźniętach, będzie tworzył kwadratury z Saturnem w Rybach. Najpierw 19 sierpnia, a potem 24 grudnia, co może zaowocować, najogólniej mówiąc rożnego rodzaju spowolnieniami i zakłóceniami w swobodzie komunikacji, czy w wymianie informacji. W mojej ocenie jest to trzeci co do znaczenia układ planetarny w 2024r. W tym czasie, w wyniku jakichś restrykcyjnych działań rządu, sytuacji międzynarodowej, Jowiszowy rozmach we wspomnianych już dziedzinach – media, transport, handel, może ulec spowolnieniu i ograniczeniu.

W 2024r. Saturn nie zmieni znaku i będzie kolejny rok przebywał w Rybach.

29 czerwca wejdzie w retrogradację trwającą do 15 listopada. W tym czasie nastąpi rozluźnienie sztywnych saturnicznych zasad. Saturn w tym czasie stanie się bardziej wewnętrzny i będzie skłaniał ku introspekcji i rozmyciu struktur, co stwarza pole dla rożnych powrotów, ponownych ocen sytuacji, ujawniania ukrytych prawd. Saturn jako planeta karmy i losu w czasie retrogradacji z reguły przynosi nam rzeczy, których nie udało nam się wykonać w ruchu prostym i które ponownie musimy „przerobić”. Retrogradujący Saturn w Rybach realizuje się najczęściej w sferze emocji, różnych ukrytych wymiarach naszej egzystencji takich, jak choćby sny, świat duchowy, czy twórczość. To bardzo osobisty i wewnętrzny czas.

Listę najważniejszych wydarzeń astrologicznych w roku 2024 zamyka Pluton, który 20 stycznia dokona ponownego ingresu do znaku Wodnika.

Nie będzie to jednak jego ostatnie wejście do tego znaku. W drugiej połowie roku dokona retrogradacji i dosłownie na chwilę wejdzie do znaku Koziorożca, tak by 19 listopada dokonać ostatecznego ingresu do znaku Wodnika.

Wkroczenie Plutona do Wodnika w mojej opinii, to najważniejsze wydarzenie 2024 roku. A dlaczego? Otóż planeta ta, odpowiedzialna za najgłębsze i najbardziej strukturalne przemiany świadomości zbiorowej wejdzie na najbliższe 20 lat do znaku, który cieszy się opinią ekscentrycznego, nowoczesnego kosmopolity. Biorąc pod uwagę kontekst , w jakim znajduje się ludzkość, kardynalną osią, wokół której zaczynają się coraz bardziej kręcić główne tryby naszego świata – jest rozwój sztucznej inteligencji. Sygnifikacja Plutona – jako planety zniszczenia i transformacji wraz z technologiczno-rewolucyjną fazą Wodnika, wskazuje jasno, iż najbliższe dwadzieścia lat będzie czasem wkroczenia do nowej rzeczywistości. Będzie to czas osobliwości, gdyż nigdy wcześniej człowiek nie był tak bardzo wpięty i podporządkowany swojemu tworowi, jak obecnie zaczyna mieć to miejsce.

Rok 2024 będzie w mojej opinii czasem, kiedy w świadomości zbiorowej sztuczna inteligencja wkroczy z impetem do naszej codzienności. Trigerem katalizującym ten proces będzie z pewnością wspomniana już koniunkcja Jowisza z Uranem, a później tranzyt Jowisza przez znak Bliźniąt, jak i ingres Urana do znaku Bliźniąt, jednak wystąpi on już w roku 2025..

Obecny rok będzie z cała pewnością czasem przełomu technologicznego, który będzie mocno korelował z przemianami społecznymi.

Zainicjowane zostaną procesy do tworzenia technotronicznego, wodnikowego, kolektywistyczno-trybalnego, postmodernistycznego cyberspołeczeństwa. Mariaż wodnikowo-plutoniczny skutkować będzie coraz większą polaryzacją społeczną, zaognianiem konfliktów rasowych, płciowych, religijnych, przy jednoczesnym dążeniu ludzkości ku plemienności, skrajnościom ideowym, walce indywidualizmu z kolektywnością. Wszystko to będzie splatała nić skrajności, balansowania na krawędzi, gdzie balans będzie tylko krótką chwilą pomiędzy jedną, a drugą skrajnością. To moment odstawiania na bok koncepcji, iż prawda to zgodność sądu z rzeczywistością na rzecz tworzenia mniejszych lub większych narracji, w których wszystko jest relatywne i subiektywne.

Rok 2024 będzie czasem ogromnych napięć w USA.

Biorąc pod uwagę pas zaćmienia Słońca, które będzie miało miejsce 8 kwietnia, obejmujący w całości kontynent Ameryki Północnej, ingres Plutona do Wodnika a także kwadratury i retrogradacje Saturna, uważam iż wszystkie te sygnifikacje wskazują, że pod koniec roku, w okresie wyborczym może zaistnieć duża eskalacja napięć w polityce wewnętrznej USA, co z pewnością przełoży się na poziom bezpieczeństwa na świecie.

Jeśli chcesz sprawdzić jak rozkład planet w 2024 roku odnosi się bezpośrednio do Twojego horoskopu urodzeniowego, zapraszam do kontaktu w celu wykonania odpowiedniego horoskopu.

 

Polecane artykuły